DVP16SM11N

1.100.000 

Module PLC DVP16SM11N là module mở rộng đầu vào cho PLC dạng SLim

Danh mục: